Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun ana statüsü değişti

Ekli “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Ana Statü; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetimle ilgili hususlarla idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Ar-Ge: Yeni bir sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı projeleri,

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

ç) Rödovans sözleşmesi: Maden işletme ruhsatı sahibinin maden sahasının tamamı veya bir kısmı üzerinde sahip olduğu maden işletme izninden kaynaklanan madencilik faaliyeti yapma ve maden ocağından çıkan maden cevherini kullanma, yararlanma ve üzerinde tasarruf yapma yetkilerini belli bir bedel karşılığı devretmeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi,

d) TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu,

e) Yan ürün: Üretim süreci sırasında ve sonrasında teknik nedenlerle ana ürün ile beraber ortaya çıkan malzeme ve türev ürünleri,

ifade eder.

(2) Bu Ana Statüde yer almayan tanım ve terimler için, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

TKİ’nin Yapısı, Amaçları ve Faaliyet Alanı

TKİ’nin yapısı

MADDE 4- (1) TKİ; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülüdür.

(2) TKİ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) TKİ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) TKİ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine tabidir.

(5) TKİ’nin merkezi Ankara’dadır.

(6) TKİ’nin sermayesi 1.000.000.000 TL olup, tamamı Devlete aittir.

(7) TKİ’nin ilgili olduğu bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

TKİ’nin amaçlan ve faaliyet alanı

MADDE 5- (1) Devletin genel madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uygun olarak ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyi, turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmek üzere kurulan TKİ’nin faaliyet konuları şunlardır:

a) Her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Faaliyet alanına giren hususlarda, üretimin gerçekleştirilmesi ve üretilen ürünlerin zenginleştirilmesi, türev ürünlerin elde edilmesi ve bunların değerlendirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü, sosyal ve sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek, söz konusu tesislerin ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla her türlü önlemi almak ve aldırmak.

c) İştigal konusu faaliyetler için gerekli arama, araştırma ve istimlak işlerini yapmak veya yaptırmak.

ç) Faaliyet konusu madenler ile bunlardan elde edilen türev ürünlerin (katkılı/katkısız) üretim ve ticaretini yapmak ve yaptırmak, aynı zamanda bu ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak.

e) Ruhsat hukuku TKİ’ye ait olan maden sahalarını üçüncü şahıslara kiralamak veya rödovans sözleşmeleri yapmak.

f) Amaçları ve faaliyet alanı ile ilgili olarak ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde, gerektiğinde araç ve gereç kiraya vermek ya da üçüncü şahıslardan kiralamak.

g) Faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti, mal ve diğer hizmet satışı yapmak.

ğ) Faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve sertifika almak, ulusal ve uluslararası alanda, madencilik sektöründe (kamu ve özel) her türlü eğitimleri vermek ve belgelendirmek, sertifika ve mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti sunmak, istihdamı geliştirme kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak.

h) Amaçları ile ilgili sigorta acenteliği dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak.

ı) Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar ve şirketler kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklık ve şirketlere iştirak etmek veya bunlardan ayrılmak.

i) İşletmelerin, iştiraklerin ve diğer birimlerin bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımların, genel ekonomi ve madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak.

j) Üretilen kömürlerin karakteristikleri dikkate alınarak ülke genelinde etkin ve verimli bir şekilde kömür kullanımını sağlamak amacıyla raporlar hazırlamak; Bakanlığın onayını müteakip, kömürlerin kullanımı ile ilgili karar verici birim ve otoritelerle paylaşmak.

k) Maden ruhsatları talep etmek, almak, satmak, uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını bölerek yeni ruhsat talep etmek, gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve benzeri haklan tesis etmek.

l) Faaliyet konusu alanlarda kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

m) Uhdesindeki ruhsat sahalarında, 3213 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki IV. Grup (b) bendi madenlerde bulunan kömür kaynaklı metan gazını işletmek, işlettirmek.

n) Lisanssız enerji üretim tesisleri kurmak ve işletmek, işlettirmek, ayrıca Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda lisanslı her türlü enerji üretim tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek ve enerji üretim tesisine hissedar olmak.

o) Madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı sahalarda; doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapmak, sosyoekonomik katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, bu sahaların rehabilitasyonu kapsamında oluşan alanların ekimini yapmak, üretilen ürünleri ticari olarak değerlendirmek.

ö) Kömür ve türevleri başta olmak üzere madenlerin kalite ve özellikleri ile iş yerlerindeki çalışma ortamlarındaki parametrelerin ölçülmesine yönelik, akredite laboratuvarlar kurmak, kamu ve özel sektöre hizmet sunmak.

p) Faaliyet alanıyla ilgili konularda uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapmak.

r) Faaliyet alanıyla ilgili Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

(2) TKİ, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez, işletme, iştirak ve diğer birimler eliyle yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TKİ’nin Organları ve Teşkilat Yapısı

TKİ’nin organları

MADDE 6- (1) TKİ’nin organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) TKİ Yönetim Kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri, üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev ve süreleri, görevden alınmaları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yönetim Kurulu, TKİ’nin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

(4) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkamdir. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplantı yapılması en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergesine bağlıdır.

(3) Toplantı yeri, TKİ merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

(4) TKİ’nin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. TKİ, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satm alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin İlgili mevzuatta belirtilen haklarım mezkür Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanır.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(6) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.

(8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır.

(9) Yönetim Kurulu kararlan, TKİ’nin bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalamr.

(10) Kararlann en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gerekir.

(11) Olağanüstü hallerde, yukarıdaki fıkralarda sayılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanılabilir.

Genel Müdürlük

MADDE 9- (1) TKİ Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 10- (1) TKİ Genel Müdürü, TKİ’yi, Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde yönetir ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.

(2) Genel Müdürün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) TKİ Genel Müdürü, TKİ Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. ilgili mevzuatta öngörülen mercilerden izin alınmasını gerektiren konulara ilişkin yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır. Yetki devri yapılmış olması Genel Müdürün sorumluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 11- (1) TKİ Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

TKİ birimlerinin kurulması

MADDE 12- (1) TKİ’nin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, ana organizasyon şemasında Genel Müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük birimleri, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) Kurumun diğer birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

MADDE 13- (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması veya azaltılması ve diğer müesseselerle birleştirilmesi TKİ Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Müessese organları

MADDE 14- (1) Müessese organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

Müessese yönetim komitesi

MADDE 15- (1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür. Müessese müdürünün bulunmadığı hallerde, TKİ Genel Müdürünün yönetim komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun TKİ mensupları arasından tefrik edeceği kimse, müessese müdür vekili olarak yönetim komitesine başkanlık eder.

Müessese yönetim komitesinin toplanması

MADDE 16-(1) Yönetim komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme koşullarım gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

(2) Toplantı yeri müessese merkezidir. TKİ Genel Müdürünün izni ile müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanılabilir.

(3) Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.

(4) Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(5) Yönetim komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(6) Yönetim komitesi, üye tam sayının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarım çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce TKİ Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun TKİ Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta TKİ Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya TKİ Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. TKİ Genel Müdürünün talimatına veya TKİ Yönetim Kurulu kararma uyulması zorunludur.

(8) Olağanüstü hallerde beşinci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.

Müessese müdürü

MADDE 17- (1) Müessese müdürünün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bağlı ortaklıklar

MADDE 18- (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana sözleşme hükümleri ile bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, TKİ’nin payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamaz.

(3) TKİ’yi temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak gerçek kişilerin hisse senedi verme yükümlülüğü, TKİ tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

(4) Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda ana sözleşme hükümleri ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(5) Bağlı ortaklık genel müdürü, TKİ ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alman kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(6) Bağlı ortaklık, TKİ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere uygulanacak hükümler

MADDE 19- (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi hükümleri, bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) TKİ’ye ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, TKİ’yi ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.

Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

MADDE 20- (1) TKİ’nin temsilcileri, TKİ adına yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzüğünde belirtilen usullere göre TKİ’ye rapor verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim, Plan, Program ve Bütçeler, Yatırım Projeleri

Mali hükümler, tasfiye ve denetim

MADDE 21- (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları, faaliyet raporları ve kar dağıtımı ile tasfiye ve denetim konularında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Plan, program ve bütçeler

MADDE 22- (1) TKİ, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) TKİ, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına sunar.

(3) TKİ ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri, her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır.

(4) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, yıl içinde işletme bütçelerinde gerekli değişiklikler yapılır.

(5) Teşekkül ve bağlı ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programları ile işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kurumlara gönderir.

Yatırım Projeleri

MADDE 23- (1) TKİ, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıkların aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(2) Bakanlık; TKİ ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları, yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere, aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(3) TKİ, bağlı ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

(4) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 24- (1) TKİ personelinin istihdam şekilleri, atanmaları, görevlerine son verilmesi, yükümlülük ve sorumlulukları, kadrolarının tespiti, ücret, prim ve ikramiyeleri, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı ve vekalet ücretlerinin dağıtımı ile yönetim kurulu ve tasfiye kurulu üyelerinin ücret ve hakları konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ana Statüde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak mevzuat

MADDE 25- (1) Bu Ana Statüde düzenlenmeyen hususlarda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerde de yer almayan hususlarda 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Ana Statü

MADDE 26- (1) 27/11/1984 tarihli ve 18588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir